wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kategorie
Producenci
Kontakt
Nasze aukcje Allegro
 

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem www.markland.pl prowadzony jest przez Markland s.c. Anna Korbut Tomasz Bursa z siedzibą w ul. Jurowiecka 34,
 15-101 Białystok na podstawie wpisu do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP 542-326-23-94, 
REGON 365705462, e-mail sklep@markland.pl, nr telefonu 85 722 28 98
NR. rachunku PKO BP 
77 1020 1332 0000 1502 1413 9903
 
Ochrona danych osobowych
 
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.markland.pl są przetwarzane przez Markland s.c. Anna Korbut Tomasz Bursa z siedzibą w ul. Jurowiecka 34,
15-101 Białystok
 
2. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu:
  1. realizacji umowy
  2. jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.markland.pl
 
3. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić realizację umowy w należyty sposób.
 
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 
5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 
6. Klient ma m. in. Prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia
 - na stronie https://www.markland.pl w zakładce "Moje Konto". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. 
7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 
Ceny
 
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.markland.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN), i zawierają podatek VAT.
 
Zamówienia
 
1. Sklep internetowy www.markland.pl umożliwia Klientom:
       1. składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość
       2.  uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, 
    a także informacje zawarte na stronie www.markland.pl kierowane przez Markland do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, 
    a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.markland.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
5. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.
 
Dostawa
 
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.markland.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika GLS oraz Inpost Paczkomaty
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
    1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
    2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Czas dostawy wynosi do 24 godzin. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi lub 
    operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia.
4. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych 
    dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien 
    dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Markland zaleca 
    sporządzić protokół szkodowy przy doręczeniu przesyłki.
6. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.
 
Sposoby płatności
 
1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
     1. Przed wydaniem towaru klientowi:
           - Przelew na rachunek bankowy Markland.
     2. W momencie odbioru towaru:
           - Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
2. Markland może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu 
potwierdzonym przez Markland jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 
Zwrot towaru przez konsumenta
 
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, 
    z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 us t. 2 i art. 35 us tawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy 
    składając stosowne oświadczenie, np w formie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany 
    do zwrotu konsumentowi poniesionych pzrez niego dodatkowych kosztów.
3. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy ponosi koszty zwrotu rzeczy.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobiście upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni 
    od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
    cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
    1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
        lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
    3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe odstarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
       otwarte po dostarczeniu.
 
Rękojmia za wady
 
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów
    prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
    niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub 
    naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
4. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany 
    rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
    kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie
    stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą
    na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego,
    jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem 
    doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną 
    od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
7. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od wydania towaru. Do zachowania terminu wystarczy 
    wysłanie zawiadomienia przed jego upływem
8. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 
Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego markland.pl
 
1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Markland. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji 
    przez serwis.
2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Markland wskazane jest wcześniejsze zgłoszenie
    drogą emailową lub telefoniczną.
3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn 
    zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji
    dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta
    może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
6. Do reklamowanego towaru wskazane jest dołączyć dokument gwarancyjny (jeśli był wydany) oraz dowód zakupu.
7. Do przesyłki zaleca się dołączyć informację zawierającą opis usterki, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację oraz adres na który ma być odesłany produkt po 
    naprawie/wymianie.
8. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
      1.Kupujący powinien dostarczyć reklamowany produkt na adres:
         Markland ul. Jurowiecka 34, 15-101 Białystok
      2.Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt Markland.
9. W przypadku gdy stroną kupującą nie jest konsument, strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego)
10.Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń np. Za pośrednictwem inspekcji handlowej.
 
Serwis
 
1.Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
   Markland
   ul. Jurowiecka 34
   15-101 Białystok
 
Postanowienia końcowe
 
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Markland ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. Korzystanie ze sklepu internetowego Markland możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych
    wymagań technicznych:
       1. Przeglądarka internetowa,
       2. Dostęp do internetu,
4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.markland.pl.
5. Regulamin Sklepu Internetowego Markland nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.), 
    oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy (dotyczy konsumentów)
 
Prawo odstąpienia od umowy
Mają państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i 
wskazana przez Pańśtwa weszła w posiadanie rzeczy.
 
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, Markland s.c. ul.Jurowiecka 34, 15-101 Białystok, tel. 722-28-98
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą).
Mogą państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy
 przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
 kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym
 przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy
 przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, 
w kaźdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
 dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
a)Proszę odesłać lub przekazć nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
b)Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
 rzeczy.
 
Wzór formularza odstąpienia od umowy
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Markland, ul.Jurowiecka 34, 15-101 Białystok
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tyko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
data
(*) Niepotrzebne skreślić


 
 
 
 
 

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu